قيمت گودبرداري و قيمت خاكبرداري در تهران - 09123490970

هزينه ي گودبرداري در تهران:

گودبرداري به عمليات كندن زمين گفته مي شود. قيمت گودبرداري در تهران به ازاي هر مترمكعب از حدود 13هزار تومان شروع مي شود و حداكثر قيمت آن 21 هزار تومان است؛ علت اين محدوده ي بالا از قيمت گذاري براي گودبرداري، يكي ميزان سختي زمين و ديگري موقعيت مكاني سايت است. به طوريكه اگر در كوچه اي تنگ قصد گودبرداري داشته باشيد هزينه هاي شما افزايش خواهد يافت.

هزينه ي خاكبرداري در تهران:

خاكبرداري يا نخاله برداري به عمليات بارزدن نخاله يا خاك گودبرداري شده و حمل آن به سايت هاي نخاله خارج از تهران گفته مي شود. خاكبرداري هم به ازاي هر متر مربع از حدود 13 هزار تومان شروع مي شود. فاصله تا سايت تخليه نخاله، عريض بودن محل و ترافيك خيابان هاي منتهي به محل خاكبرداري و امكان عبور و مرور تجهيزات سنگين از عوامل موثر در تعيين قيمت خاكبرداري مي باشد.

 

هزينه ي گودبرداري در تهران:

گودبرداري به عمليات كندن زمين گفته مي شود. گودبرداري در تهران به ازاي هر مترمكعب از حدود 13هزار تومان شروع مي شود و حداكثر قيمت آن 21 هزار تومان است؛ علت اين محدوده ي بالا از قيمت گذاري براي گودبرداري، يكي ميزان سختي زمين و ديگري موقعيت مكاني سايت است. به طوريكه اگر در كوچه اي تنگ قصد گودبرداري داشته باشيد هزينه هاي شما افزايش خواهد يافت.

هزينه ي خاكبرداري در تهران:

خاكبرداري يا نخاله برداري به عمليات بارزدن نخاله يا خاك گودبرداري شده و حمل آن به سايت هاي نخاله خارج از تهران گفته مي شود. خاكبرداري هم به ازاي هر متر مربع از حدود 13 هزار تومان شروع مي شود. فاصله تا سايت تخليه نخاله، عريض بودن محل و ترافيك خيابان هاي منتهي به محل خاكبرداري و امكان عبور و مرور تجهيزات سنگين از عوامل موثر در تعيين قيمت خاكبرداري مي باشد.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس